Các công trình được dán nhãn 'Nhà phố trên đất méo'